Atnaujintos Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės

Bendruomenė | 2018-02-14

Gyventojų dėmesiui,

Norime informuoti kad atnaujinome/papildėme Bendrabučių vidaus tvarkos taisykles:

„… 7. Gyventoją, vadovaudamasis rezervacinėje sistemoje patvirtintu prašymu / rašytiniu prašymu, patvirtintu Bendrabučių grupės vyriausiojo koordinatoriaus, bendrabutyje apgyvendina bendrabučio valdytojas / administratorius.

18.4. Naudotis darbo, poilsio ir sporto kambariais, dviračių laikymo patalpomis nuo 8.00 iki 22.00 val., taip pat prie bendrabučio įrengtomis sporto aikštelėmis nuo 8.00 iki 22.00 val., laikydamasis Taisyklių 21 punkto nuostatų. Naudojantis darbo, poilsio, sporto kambariuose ir sporto aikštelėse esančiu inventoriumi gyventojas visiškai atsako už savo saugumą;

18.7. Leisti lankytis svečiams bendrabutyje nuo 8.00 val. iki 23.00 val., o ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais ir oficialiai paskelbtų nedarbo (šventinių) dienų išvakarėse – iki 24.00 val. Svečiai registruojami svečių knygoje. Svečius priimantis Gyventojas yra solidariai atsakingas už jų elgesį ir veiksmus, tai jis patvirtina savo parašu svečių knygoje. Valdytojas / administratorius, gavęs raštišką nusiskundimą iš kambario draugų arba kitų bendrabučio gyventojų dėl svečio lankymosi valandų, gali riboti svečių apsilankymo laiką. Gyventojo rašytiniu prašymu ir leidus bendrabučio valdytojui / administratoriui, o taip pat esant kitų kambario Gyventojų sutikimui, Gyventojas gali apnakvinti svečią ne daugiau kaip dvi naktis per mėnesį. Tas pats svečias bendrabučiuose gali būti apnakvintas ne daugiau kaip dvi naktis per kalendorinį mėnesį. Gyventojui, turinčiam tris galiojančias pastabas, leidimas apnakvinti svečią įspėjimų galiojimo laikotarpiu neduodamas. Svečias gali būti tik pilnametis asmuo, išskyrus artimus giminaičius, kurie lankytis gali lydint vienam iš tėvų arba valdytojo/administratoriaus rašytiniu leidimu;

20.5. Palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, taip pat bendro naudojimo patalpose, laikytis sanitarinių higienos normų reikalavimų. Patikrinimo metu užfiksavus higienos normų pažeidimus dėl Gyventojo (-ų) kaltės, Gyventojas (-ai) turi atlyginti Universiteto ar darbuotojo patirtą (-us) nuostolį (-ius) dėl paskirto (-ų) higienos normos (-ų) pažeidimo (-ų);

21.1. Rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes);

25. Mokesčio už apgyvendinimą dydžiai apskaičiuojami vadovaujantis rektoriaus įsakymu patvirtintu Apgyvendinimo kainų bendrabučiuose nustatymo tvarkos aprašu. Kainas, apskaičiuotas pagal šį aprašą, tvirtina Paslaugų departamento vadovas. …“

 

Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės.